അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നതാ 😇അമ്മായി കട്ടൻ ചായ തന്നതാ 😢കുടിച്ചപ്പോളാ ഓർമ്മ വന്നേ 🤣🤣🤣 @jay_pappan jay pappan I am cool ❤Insta / jayy_pappan tiktokview.com TikTok Viewer

    Advertisements

    അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നതാ 😇അമ്മായി കട്ടൻ ചായ തന്നതാ 😢കുടിച്ചപ്പോളാ ഓർമ്മ വന്നേ 🤣🤣🤣

  • 35,288 291 271
  • This video was released by TikTok 2 weeks ago by jay pappan (jay_pappan). Video 35,288 Liked by Tiktok users, has received 291 comments and has been shared 271 times in total. TikTok: Haz que cada segundo cuente¡Echa un vistazo al vídeo de jay pappan ! #TikTok >

  • Download This Video Other Videos

TikTok Popular Videos

Most Popular TikTok Hashtags

Discover Tiktok Popular Videos